Κατά τη χρήση Ανυψωτικών Μηχανημάτων για την μετατόπιση φορτίων, υπάρχει ένας βαθμός επικινδυνότητας για την ασφάλεια των ατόμων, των υλικών ή εγκαταστάσεων που βρίσκονται στον χώρο, ο οποίος και εξαρτάται σε μεγάλο ποσοστό από τη κατάσταση του ανυψωτικού μηχανήματος. Για το λόγο αυτό η νομοθεσία σήμερα κάνει υποχρεωτικό τον έλεγχο οποιουδήποτε “Ανυψωτικού Μηχανημάτος και Μηχανημάτος Έργου” τα οποία και τα ορίζει αντίστοιχα ως “Το μηχάνημα που προορίζεται για την ανύψωση και μετατόπιση στο χώρο, φορτίων ανηρτημένων σε άγκιστρο ή με τη βοήθεια άλλης διάταξης ανάρτησης ή ανύψωσης” και “Το αυτοκινούμενο όχημα που προορίζεται για την εκτέλεση τεχνικού έργου”.

Η κατηγοριοποίηση των ανυψωτικών μηχανημάτων γίνεται ανάλογα με την επικινδυνότητά τους, όπου και καθιερώνεται η περιοδικότητα των ελέγχων. Οι κατηγορίες που κατατάσσονται ανάλογα με την επικινδυνότητα τους είναι τρεις: Υψηλή, Μέση και Χαμηλή.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ
Κατηγορία ανυψωτικού (επικινδυνότητα) Αρχικός έλεγχος (τύπος ΑΑ) Περιοδικός έλεγχος (τύποι Α και Β)
ΥΨΗΛΗ 1 – Υ1

Αμέσως μετά την εγκατάσταση

Τύπος Α:

κάθε 48 μήνες

Τύπος Β:

κάθε 12 μήνες

ΥΨΗΛΗ 2 – Υ2

Το αργότερο σε 12 μήνες από την έναρξη λειτουργίας

Τύπος Α:

κάθε 48 μήνες

Τύπος Β:

κάθε 24 μήνες

ΜΕΣΗ

Το αργότερο σε 12 μήνες από την έναρξη λειτουργίας

Τύπος Α:

κάθε 60 μήνες

Τύπος Β:

κάθε 30 μήνες

ΧΑΜΗΛΗ

Το αργότερο σε 24 μήνες από την έναρξη

λειτουργίας

Τύπος Α:

κάθε 60 μήνες

* Για να ελέγξετε σε πια κατηγορία ανήκει το μηχάνημα σας, διαβάστε την αντίστοιχη νομοθεσία ακολουθώντας το link.

Στα πλαίσια πιστοποίησης μηχανημάτων και οχημάτων, η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει και τον έλεγχο των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων με την “Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την Ασφάλεια στις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων”, γνωστή και σαν ADR. Σύμφωνα με αυτή, κάθε όχημα που μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό έγκρισης ADR που σχετίζεται με την αξιοπιστία και την δυνατότητα του οχήματος να μεταφέρει με ασφάλεια το εμπόρευμα. Η ισχύς των πιστοποιητικών ADR είναι τρία (3) έτη, με εξαίρεση κάποιες κατηγορίες οχημάτων της κλάσης 2 για τα οποία ο χρόνος ισχύος είναι έξι (6) έτη.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την διαδικασία έκδοσης οποιουδήποτε πιστοποιητικού για το Ανυψωτικό Μηχάνημα σας ή την έκδοση πιστοποιητικού εκρίσης ADR με τις απαραίτητες μελέτες τους.