Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο, πρέπει να έχουν τεχνικό ασφάλειας, ενώ οι επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 και πάνω εργαζόμενους ή όσες έχουν έστω και έναν εργαζόμενο όπου οι εργασίες τους είναι σχετικές με μόλυβδο, αμίαντο, βιολογικούς παράγοντες πρέπει να έχουν και “γιατρό εργασίας”.

 

Οι μηχανικοί του γραφείου μας αναλαμβάνουν την επιχείρηση σας ως Τεχνικοί Ασφαλείας προσφέροντας:

  • Υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικότερα της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Υπηρεσίες έλεγχου ως προς την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, την ασφάλεια των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας, καθώς και ως προς την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων.
  • Υπηρεσίες επίβλεψης των συνθηκών εργασίας με τακτική επιθεώρηση των θέσεων εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας, και της ορθής χρήσης των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και την επισήμανση οποιαδήποτε παράλειψης των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

 

Οι επιχειρήσεις χωρίζονται με βάση την επικινδυνότητά τους σε τρεις κατηγορίες, την Α (υψηλή επικινδυνότητα), την Β (μέση επικινδυνότητα) και την Γ (χαμηλή επικινδυνότητα). Η κατηγοριοποίηση αυτή γίνεται ανάλογα με τον κωδικό κλάδου οικονομικής δραστηριότητας κάθε επιχείρησης, όπως ορίζεται από την Στατιστική Υπηρεσία.

Με βάση την παραπάνω κατηγοριοποίηση καθορίζονται συντελεστές, που πολλαπλασιαζόμενοι επί τον αριθμό των εργαζομένων δίνουν τις ελάχιστες ώρες ετήσιας απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας για κάθε μία από τις κατηγορίες επιχειρήσεων. Οι συντελεστές αυτοί δίνονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Κατηγορία Α

Κατηγορία Β

Αριθμός εργ/νων

Ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόμενο

Αριθμός εργ/νων

Ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόμενο

Τεχνικός ασφαλείας

Γιατρός Εργασίας

Τεχνικός ασφαλείας

Γιατρός Εργασίας

έως 500

3,5

0,8

έως 1000

2,5

0,6

501 έως 1000

3,0

0,8

1001 έως 5000

1,5

0,6

1001 έως 5000

2,5

0,8

5001 και άνω

1,0

0,6

5001 και άνω

2,0

0,8

 

Κατηγορία Γ

Αριθμός εργ/νων

Ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόμενο

Τεχνικός ασφαλείας

Γιατρός Εργασίας

0,4

0,4

 

Οι ώρες αυτές δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να είναι λιγότερες από 25 ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 20 εργαζόμενους, 50 ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 μέχρι 50 εργαζόμενους, και 75 ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 50 ατόμων. Εξαιρούνται ορισμένες περιπτώσεις εποχιακών επιχειρήσεων, για τις οποίες υπάρχει και σχετική εγκύκλιος.

 

Για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα για τις ώρες απασχόλησης Τεχνικού Εργασίας για την δική σας επιχείρηση και για θέματα κόστους, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.