Διενέργεια 1ης Ενεργειακής Επιθεώρησης: Η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση και αντίστοιχα η έκδοση του 1ου ΠΕΑ, πρέπει να διενεργηθεί πριν από την κατάθεση της αίτησης από τον ωφελούμενο

Απόφαση Υπαγωγής – Ενημέρωση Ωφελούμενων: Η απόφαση υπαγωγής των ωφελούμενων αποστέλλεται από το ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. στις συνεργαζόμενες τράπεζες. Οι τράπεζες εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης προσκαλούν τους ωφελούμενους για ενημέρωση και υπογραφή δανειακών συμβάσεων

Υπογραφή Δανεικής Σύμβασης: Εντός δύο(2) μηνών από την γνωστοποίηση της απόφασης υπαγωγής στην Τράπεζα, υπογράφονται οι δανειακές συμβάσεις. Μετά από έγκριση από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. επιτρέπεται καθυστέρηση υπογραφής της δανειακής σύμβασης για μέγιστο χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών

Διάρκεια Υλοποίησης Παρεμβάσεων: Η υλοποίηση των παρεμβάσεων, η εκταμίευση του δανείου και η εξόφληση των δαπανών πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης .

Διενέργεια 2ης Ενεργειακής Επιθεώρησης: Η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση πρέπει να διενεργηθεί εντός του συμβατικού χρόνου υλοποίησης των παρεμβάσεων

Παράταση της προθεσμίας υλοποίησης: Χορηγείται μόνο με τεκμηρίωση σοβαρών λόγων αδυναμίας ολοκλήρωσης των εργασιών. Η παράταση χορηγείται για μέγιστο χρονικό διάστημα 3 μηνών. Για τη χορήγηση παράτασης απαιτείται η υποβολή στη συνεργαζόμενη Τράπεζα σχετικού αιτήματος τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου.

Ολοκλήρωση και Αποπληρωμή Παρεμβάσεων: Ο Ωφελούμενος θα πρέπει να προσκομίσει στην τράπεζα το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν το πέρας του συμβατικού χρόνου υλοποίησης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.