1. Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο Ωφελουμένου

2. Οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο

3. ΕΤΑΚ ή βεβαίωση Δ.Ο.Υ. για την Τιμή Ζώνης

4. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

5. Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ)

6. Οικονομικές προσφορές αναδόχων / προμηθευτών . Η προσκόμιση των προσφορών στην τράπεζα δεν είναι υποχρεωτική. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται βάσει της αίτησης του πολίτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ)

7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Αιτούντα Μονοκατοικίας / Μεμονωμένο Διαμέρισμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV-Α)

8. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Συγκύριων Ακινήτου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V)

9. Πλέον πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος.

10. Πλέον πρόσφατο Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1). Στην περίπτωση που η χρήση του ακινήτου άλλαξε πρόσφατα και δεν προκύπτει από το Ε1, Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 για τη χρήση του ακινήτου ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV-Δ ή ΙV-Ε)

11. Αντίγραφο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων Ε9 (μόνο στην περίπτωση που δεν έχει προσκομιστεί το ΕΤΑΚ )

12. Για κατοικία που χρησιμοποιείται από τρίτο πρόσωπο:

Για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν:
α)Πλέον πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2) και
β) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Ενοίκου : ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο ως κύρια / πρώτη δευτερεύουσα κατοικία, εξοχική ή άλλη κατοικία ή επαγγελματική στέγη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI)

Για κατοικία που χρησιμοποιείται από συγκύριο, τα 9.α και9.β μπορούν να αντικατασταθούν από:
γ) Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου.

13. Αίτηση Μεμονωμένου διαμερίσματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α)

Διευκρινήσεις

1. Ο αιτών προσκομίζει ένα από τα δύο δικαιολογητικά: αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ως Δικαιολογητικό
2. Σε περίπτωση που ο αιτών χρησιμοποιεί το δηλωθέν ακίνητο ως κατοικία του, δεν απαιτούνται τα δικαιολογητικά 12α, 12β και 12γ.
3. Το σύνολο των δικαιολογητικών προσκομίζονται σε πρωτότυπη μορφή στις Τράπεζες. Αντίγραφα των δικαιολογητικών διατηρούνται στο φάκελο της αίτησης.

Με την ολοκλήρωση της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού (1ο ΠΕΑ), ο ωφελούμενος και ο ενεργειακός επιθεωρητής επιλέγουν από κοινού τις παρεμβάσεις που θα συμπεριληφθούν στην αίτηση και καταγράφονται στοΈντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων

Με βάση τις παραπάνω παρεμβάσεις που έχουν προταθεί, ο ωφελούμενος αναζητά προσφορές από τους αντίστοιχους Προμηθευτές – Συνεργεία.
Οι ανωτέρω προσφορές θα πρέπει να είναι αναλυτικές ως προς:
• το είδος,
• την ποσότητα,
• τη μετρική μονάδα,
• την αξία ανά μετρική μονάδα των υλικών και εργασιών και
• ως προς το συνολικό κόστος ανά ειδικότερη υποκατηγορία παρέμβασης.

Οι προσφορές θα πρέπει να προέρχονται μόνο από έναν προμηθευτή / ανάδοχο ανά κατηγορία δαπάνης, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Στις προσφορές συμπεριλαμβάνεται διακριτά το κόστος ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνει τον ενδιαφερόμενο βάσει της κείμενης νομοθεσίας για τα μη στεγασμένα επαγγέλματα.

Κατά την σύνταξη των προσφορών οι Προμηθευτές / Συνεργεία, θα πρέπει επιπλέον να λαμβάνουν υπόψη:
• τις προδιαγραφές και τα τεχνικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά των υλικών και των συστημάτων που απαιτούνται για τον υπολογισμό του ενεργειακού αποτελέσματος και τον έλεγχο της ικανοποίησης των απαιτήσεων του προγράμματος, όπως αυτές έχουν περιγραφεί από τον ενεργειακό επιθεωρητή
• τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών ανά ειδικότερη παρέμβαση (υποκατηγορία παρέμβασης), όπως αυτά καθορίζονται στο Πρόγραμμα. ( Ανώτατα όρια Επιλέξιμων Δαπανών) .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στα ανώτατα όρια καταργήθηκε ο συντελεστής U=3,2 W/m2 K

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.